Kontaktujte nás: +420777720793 | info@raubers.cz

S T A N O V Y

 

Klubu Raubers

____________________________________________________________

 

 

 Článek 1

Název a sídlo

 

 Název:           Raubers

(dále jen „spolek") 

 

Sídlo:              Dvorní 573, Pohořelice, 691 23

 

 Článek 2

Statut spolku

 

Raubers je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující motorkářský klub. Motorkářský klub sdružuje své členy na základě společného zájmu. 

 

 

 Článek 3

Poslání a cíle spolku

 1. Základní poslání Raubers je:
 2. a) vytváření organizačních a ekonomických podmínek pro provozování motoklubu,
 3. b) organizování společných motovýprav, výletů a společenských aktivit
 4. c) vést své členy a ostatní účastníky klubu Raubers k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel,
 5. K naplnění tohoto poslání spolek zejména:
 6. a) Zajišťuje pravidelné setkání členů klubu
 7. b) provozuje a udržuje společné motovýlety
 8. c) podílí se podle svých možností na rozvoji nových členů v České republice a na jejich důstojné mezinárodní reprezentaci,
 9. d) vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to i vlastní činností,
 10. e) v oblasti činnosti provozované klubem chrání práva svých členů a zastupuje je ve vztahu k dalším klubům a organizacím

 

 Článek 4

Členství

 

 1. Členem Raubers mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí s jeho posláním a stanovami.
 2. O přijetí člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor klubu.
 3. Členství vzniká dnem schválení žádosti o přijetí výkonným výborem a zaplacením členského příspěvku.
 4. Členství zaniká:
 5. a) vystoupením člena písemným oznámením výkonnému výboru,
 6. b) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
 7. c) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností ( mimo jiné členské příspěvky), o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,
 8. d) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,
 9. e) úmrtím člena,
 10. f) zánikem klubu Raubers.
 11. Výši členských příspěvků stanoví valná hromada.
 12. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

 

 Článek 5

Práva a povinnosti členů

 

 1. Člen spolku má právo:
 2. a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností aktivit klubu Raubers
 3. b) účastnit se valné hromady spolku
 4. c) účastnit se jednání orgánů spolku, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,
 5. d) uplatňovat svobodně své návrhy, názory i kritiku k činnosti, obracet se s nimi na orgány Raubers a žádat jejich vyjádření,
 6. e) člen po zkušební době může volit orgány spolku,
 7. f) člen starší 24 let a po zkušební době může být volen do orgánů spolku.
 8. Člen spolku má zejména povinnost:
 9. a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Raubers a základní etické a mravní normy,
 10. b) v případě účasti aktivit klubu Raubers dodržovat a respektovat rozhodnutí klubu
 11. c) respektovat usnesení valné hromady a výkonného výboru,
 12. d) podílet se na plnění cílů spolku,
 13. e) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
 14. f) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
 15. g) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

 

 Článek 6

Orgány Raubers

 

 1. Orgány Raubers jsou :
 2. a) valná hromada,
 3. b) výkonný výbor,
 4. c) president

 

 Článek 7

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valná hromada je složená ze všech členů spolku.
 3. Schůze valné hromady svolává a řídí výkonný výbor nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá alespoň 1/2 členů starších 18 let, popř. výkonný výbor nebo president, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.
 4. Valná hromada zejména :
 5. a) rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku,
 6. b) rozhoduje o zániku spolku a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,
 7. c) volí a odvolává členy výkonného výboru; funkční období volených členů výkonného výboru je čtyřleté,
 8. d) schvaluje a projednává hospodaření a rozpočet spolku,
 9. e) stanoví hlavní směry činnosti spolku pro příští období,
 10. f) schvaluje a vydává interní směrnice a řády pro činnost spolku, pokud tak neučinil výkonný výbor,
 11. g) rozhoduje o zániku členství a vyloučení člena spolku
 12. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 13. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu aspoň 3/5 většiny přítomných, k rozhodnutí o změně stanov, o zrušení klubu a o zrušení nebo změně rozhodnutí výboru se vyžaduje 2/3 většina přítomných.

 

 Článek 8

Výkonný výbor

 

 1. Výkonný výbor je výkonným orgánem valné hromady. Za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Výkonný výbor je tvořen vždy lichým počtem členů a má minimálně předsedu, místopředsedu a hospodáře. Počet členů schvaluje valná hromada. Předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců.
 3. Členství ve výkonném výboru vzniká volbou na valné hromadě.
 4. Výkonný výbor zejména :
 5. a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
 6. b) organizuje a řídí činnost spolku,
 7. c) rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.
 8. d) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti,
 9. e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku
 10. f) spolupracuje s ostatními kluby,
 11. g) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními kluby,

  jinými organizacemi a fyzickými osobami,

 1. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 

 Článek 9

President spolku

 

 1. President spolku je statutárním orgánem spolku a naplňuje rozhodnutí výkonného výboru. Zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výkonný výbor.
 2. 2. Předsedu volí ze svého středu výkonný výbor.
 3. Předseda řídí činnost a schůze výkonného výboru.

 

 Článek 10

Majetek a hospodaření spolku

 

 1. Spolek Raubers je neziskovou organizací.
 2. Případné příjmy spolku jsou zejména :
 3. a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
 4. b) dotace a granty od státu, města, apod.
 5. c) příspěvky členů spolku,
 6. d) příjmy spojené s vlastní činností spolku,
 7. e) příspěvky a dotace od sponzorů
 8. Majetek Raubers je ve vlastnictví Raubers jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 9. Kromě vlastního majetku může spolek hospodařit i s majetkem svěřeným či pronajatým apod.
 10. Výdaje Raubers jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s rozpočtem spolku.

 

 Článek 11

Jednání jménem spolku

 

 1. Jménem spolku Raubers jedná president samostatně.
 2. Dále může za Raubers, na základě písemného pověření presidenta, jednat člen spolku
 3. Osoby jednající jménem spolku, jednají jménem spolku samostatně.
 4. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou po projednání s výkonným výborem udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

 Článek 12

Zánik spolku

 

 1. Spolek zaniká:
 2. a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným klubem, na základě rozhodnutí valné hromady,
 3. Zaniká-li Raubers dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

 Článek 13

Závěrečná ustanovení

 

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 12.1.2018

 

 

 

 

 

V    Pohořelicích                 dne  12.1.2018

 

 

 

 

 

Schváleno Valnou hromadou

 

Zápis uložen u hospodáře